Biuro rachunkowe & Doradztwo

INFOLINIA: 0 515 850 983
E-MAIL: biuro@constans.co

Niższe składki ZUS w 2019 r. dla niektórych przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2019 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne przychody są niewielkie, będą mogły opłacać za siebie składki społeczne w wysokości uzależnionej od przychodu uzyskiwanego z racji prowadzonej firmy. Taką możliwość wprowadzą przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Obecnie ustawa została przekazana do podpisu Prezydenta.

Od przyszłego roku najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, których roczny przychód z tytułu prowadzenia tej działalności w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (w grudniu 2018 r. wartość ta wyniesie 63.000 zł), uzależniona będzie od uzyskanego przychodu. Tę minimalną wysokość podstawy wymiaru składek społecznych na dany rok kalendarzowy przedsiębiorca będzie ustalał mnożąc uzyskany przez siebie przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym i współczynnik ogłaszany przez Prezesa ZUS. Ustalona w taki sposób najniższa podstawa wymiaru składek społecznych nie będzie mogła przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy i nie będzie mogła być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Przepisy zastrzegają, że taki sposób ustalania najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie dotyczył wyłącznie osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych. Będą one mogły z niego korzystać przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia firmy.

Natomiast z preferencji tej nie będą mogły skorzystać m.in. osoby, które w poprzednim roku:
- opłacały zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej i korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT,

- prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni kalendarzowych,

- prowadziły też inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej).

Z ulgi tej nie skorzystają również przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem jej rozpoczęcia w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres tej działalności gospodarczej.

Gazeta Podatkowa 20.08.2018 r.

Katowice

Godziny otwarcia Poniedziałek, środa, piątek
9.00 - 16.00
Wtorek, Czwartek
9.00 - 18.00

Warszawa

Godziny otwarcia Poniedziałek, środa, piątek
8.30 - 16.30
Wtorek, Czwartek
8.30 - 18.00