Biuro rachunkowe & Doradztwo

INFOLINIA: 0 801 009 751
E-MAIL: biuro@constans.co

Ryczałt za jazdy lokalne jest pracowniczym przychodem podatkowym

Ministerstwo Finansów wyjaśnia

Pracownicy często wykorzystują swoje prywatne samochody na potrzeby firmowe w jazdach lokalnych. Pracodawca w takich przypadkach dokonuje im zwrotu kosztów używania tych aut na podstawie faktycznego przebiegu pojazdu w ramach tzw. kilometrówki bądź w formie zryczałtowanej. Zasady zwrotu ryczałtowego regulują przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Ostatnio spore zamieszanie wywołała interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2015 r., nr IPPB4/4511-3-95/15-2/JK3, która pojawiła się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Organ podatkowy powołał się w niej na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, w którym TK omówił warunki powstawania pracowniczego przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Posiłkując się tym rozstrzygnięciem Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w uzasadnieniu przedmiotowej interpretacji stwierdził, że otrzymywany przez pracownika zryczałtowany zwrot kosztów poniesionych w związku z użyciem na potrzeby pracodawcy prywatnego samochodu w jazdach lokalnych nie powoduje po jego stronie powstania przychodu. Ponieważ do tej pory organy podatkowe uważały, iż wypłata omawianego ryczałtu skutkuje po stronie pracowników powstaniem podatkowego przychodu, który tylko w ściśle określonych ustawowo sytuacjach korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, nasze Wydawnictwo zwróciło się do Ministerstwa Finansów o wyjaśnienie, które stanowisko jest obecnie obowiązujące.

Resort Finansów w odpowiedzi z dnia 5 kwietnia 2016 r. stwierdził, odwrotnie do rozstrzygnięcia zawartego w przywołanej interpretacji indywidualnej, że świadczenie w postaci tzw. ryczałtu za jazdy lokalne generuje po stronie pracownika przychód ze stosunku pracy, który zasadniczo podlega opodatkowaniu. W ustawie o pdof ustawodawca przewidział co prawda wyjątek od tej zasady, ustanawiając zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych dla zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika na potrzeby zakładu pracy z tytułu używania pojazdów stanowiących jego własność w jazdach lokalnych. Jednak art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o pdof stanowi, że stosuje się je wyłącznie wówczas, gdy obowiązek ponoszenia omawianych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do tego zwrotu wynika wprost z przepisów innych ustaw. Możliwość taką przewidują odrębne ustawy, m.in. dla listonoszy czy pracowników służby leśnej. Tylko wówczas omawiane należności są zwolnione od podatku dochodowego. Natomiast we wszystkich pozostałych przypadkach wypłacone pracownikom kwoty omawianych ryczałtów stanowią dla nich przychód podlegający opodatkowaniu wraz z pozostałymi składnikami wynagrodzenia za pracę.

Ministerstwo Finansów w swojej odpowiedzi końcowo zaznaczyło także, że przywołana interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie zostanie poddana analizie co do prawidłowości zajętego w niej stanowiska.

Gazeta Podatkowa nr 30 (1280) z dnia 14.04.2016

Katowice

Godziny otwarcia Poniedziałek, środa, piątek
9.00 - 16.00
Wtorek, Czwartek
9.00 - 18.00

Warszawa

Godziny otwarcia Poniedziałek - Piątek
17.00 - 21.00