Biuro rachunkowe & Doradztwo

INFOLINIA: 0 801 009 751
E-MAIL: biuro@constans.co

Samochody w ustawie o VAT po 1 kwietnia 2014.

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. wejdą w życie kolejne zmiany w ustawie o VAT. W ramach tej nowelizacji prawodawca modyfikuje zasady wyznaczania i odliczania podatku naliczonego w przypadku ponoszenia wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Dodatkowo wprowadzony zostanie system korekt podatku od towarów i usług, których stosowanie będzie obowiązkowe lub dopuszczalne (w zależności od tego czy jest to korekta in plus czy zmniejszająca) w przypadku zmiany wykorzystania pojazdu.

Nowa definicja

W ramach najnowszej nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., prawodawca zamiesza w słowniku do ustawy kolejną definicję pojazdu samochodowego. Na potrzeby VAT za pojazd samochodowy będzie należało uznawać każdy pojazd silnikowy (czyli wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego), którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, inny niż ciągnik rolniczy, a którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Jest to definicja odsyłająca do przepisów ustawy o ruchu drogowym a jej wprowadzenia eliminuje wszelkie dyskusje na temat stosowania lub nie regulacji odnoszących się do pojazdów wobec innych pojazdów niż samochody osobowe, takich jak np. motocykle czy quady – ponad wszelką wątpliwość w najnowszym stanie prawnym wszystkie przepisy VAT dotyczące pojazdów samochodowych będą miały zastosowanie i do takich pojazdów.

Ograniczenie podatku naliczonego

Podobnie jak to było w poprzednich stanach prawnych, również w wyniku nowelizacji z 7 lutego 2014 r. (przepisy, które wejdą w życie 1 kwietnia), prawodawca nie ogranicza prawa do odliczenia, ale kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie, WNT pojazdów samochodowych. W stanie prawnym obowiązującym od kwietnia podatek naliczony będzie stanowiło jedynie 50% VAT związanego z zakupami dotyczącymi pojazdów samochodowych (również importem i WNT).

UWAGA!
Do limitu 50% nie mają zastosowania żadne ograniczenie kwotowe!

Zaznaczyć jednak należy, że zgodnie z przyjętym założeniem ograniczenie odnosi się już nie tylko do samochodów osobowych, ale do wszystkich pojazdów samochodowych (jak w definicji ustawowej).
Inaczej niż to jest do końca marca 2014 r., ograniczenie podatku naliczonego będzie dotyczyło już nie tylko nabycia samych pojazdów, ale wszelkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Przy czym prawodawca wskazuje, że do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, wobec których będzie miało zastosowanie ograniczenie odliczania podatku naliczonego, będzie się zaliczało wydatki dotyczące:

1)  nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;

2)  używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;

3)  nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Na szczególną uwagę zasługuje to, że inaczej niż do tej pory, ograniczeniem podatku naliczonego – co do zasady – będą objęte są wszelkie transakcje związane z pojazdami, zatem również dotyczące napraw (i nabywane na ten cel towary oraz usługi), eksploatacji (np. płyny do spryskiwaczy, oleje silnikowe etc.), używania (np. zakup kół zimowych, wyposażenia a nawet korzystanie z parkingów, autostrad itp.).

 

Ograniczenie odliczenia podatku naliczonego nie będzie miało zastosowania jedynie w trzech grupach przypadków:

1.  gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika;

2.  gdy pojazdy samochodowe są przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą (musi to wynikać z oficjalnych dokumentów pojazdu);

3.  wobec towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (np. taksometr, kasa, oznaczenie taxi itp.).

 

Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony dają prawo do pełnego odliczenia VAT. Oprócz tego, prawo do pełnego odliczenia VAT będą miały pojazdy które:

1) będą wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (z koniecznością prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu), - warunki do spełnienia opisane poniżej

2) konstrukcyjnie są przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą (czyli autobusy), jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie, mimo że masa całkowita nie przekroczy 3,5 tony,

3) pojazdy samochodowe przeznaczone wyłącznie do odsprzedaży, sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika, oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, jeśli odsprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika,

4) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van (a więc pojazdy wymienione obecnie w art. 86a ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT), lub

b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków (a więc część pojazdów wymienionych obecnie w art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT);

5) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu (a więc pojazdy wymienione obecnie w art. 86a ust. 2 pkt 4 ustawy o VAT);

6) pojazdy specjalne (o ile z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym), które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń: agregat elektryczny/spawalniczy, do prac wiertniczych, koparka, koparko-spycharka, ładowarka, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, żuraw samochodowy.

UWAGA!

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w pkt 4, 5 i 6 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań a status samochodów specjalnych na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami ustawy o ruchu drogowym. 

Na podstawie przepisów przejściowych badanie techniczne pojazdów używanych przed 1 kwietnia 2014 r. będzie musiało być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji.

W przypadku innych samochodów niż wskazane powyżej, podatnik będzie mógł klasyfikować cały VAT jako naliczony, ale jedynie pod warunkiem, że będzie prowadził ewidencję, z której jednoznacznie będzie wynikało, iż samochód służy tylko i wyłącznie działalności gospodarczej.

 

Samochody wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej

Z przepisów wynika, że pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika będą pojazdy samochodowe których sposób wykorzystania  zostanie określone przez regulamin wykorzystania pojazdu, który wykluczy ich używanie w celach innych niż związanych z działalnością gospodarczą oraz podatnik będzie obowiązkowo prowadził szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu.

Wzory ewidencji przebiegu pojazdów do rozliczeń VAT

 

Wzory ewidencji przebiegu pojazdów do rozliczeń VAT

Wzory ewidencji przebiegu pojazdów do rozliczeń VAT

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE!
Nawet tylko sporadyczne wykorzystanie pojazdu w innym celu pozbawi podatnika prawa do 100% VAT naliczonego! 

UWAGA!
Ewidencja przebiegu pojazdu będzie prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności.

O fakcie prowadzenia ewidencji podatnik będzie musiał poinformować organ podatkowy w terminie 7 dni od dnia, w którym poniósł pierwszy wydatek związany z danym pojazdem. Przy braku ewidencji nie jest możliwe odliczenie 100% VAT naliczonego. Jeżeli podatnik zaprzestanie prowadzenia ewidencji, będzie musiał o tym fakcie poinformować organ podatkowy - informacja powinna być przekazane nie później niż przed dniem dokonania zmiany.

Za brak lub nieprawdziwe informacje grożą dotkliwe sankcje karnoskarbowe.

 

Wyłączenie przejściowe i rejestracja umów leasingu

Niestety, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, podatnicy wykorzystujący w swojej działalności pojazdy samochodowe, nie od razu rozliczą 50% VAT od paliwa. Otóż bowiem, do 30 czerwca 2015 r. obowiązuje w tym zakresie wyłączenie (również 50% nie ma zastosowania). Połowę VAT (bez ewidencji) od paliwa będą mogli rozliczać (a dokładniej traktować jako naliczony) podatnicy nabywający paliwo do samochodów „z kratką" (w tym N1). Jeżeli podatnik zawarł umowę leasingu, najmu, dzierżawy lub podobną samochodu „z kratką" (w tym N1) przed 1 kwietnia 2014 r. i do tego dnia pojazd zostanie mu wydany, wówczas – pod warunkiem rejestracji umowy i w zakresie nie objętym zmianami – będzie mógł klasyfikować jako naliczony cały VAT z faktur leasingowych.  Zarejestrowanie umowy przez podatnika u właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego musi nastąpić najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej z 7 lutego 2014 r.

Katowice

Godziny otwarcia Poniedziałek, środa, piątek
9.00 - 16.00
Wtorek, Czwartek
9.00 - 18.00

Warszawa

Godziny otwarcia Poniedziałek - Piątek
17.00 - 21.00